Regulamin

REGULAMIN ROZDANIA W SERWISIE INSTAGRAM POD NAZWĄ „MALUJ NA OKRĄGŁO”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rozdania jest P.P.H.U. ROGAL Ireneusz Rogal z siedzibą ul. Łukaszewicza 33, 62-060 Stęszew identyfikującą się numerem NIP 777 101 76 28. REGON 630348050 dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Rozdanie prowadzone jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Rozdanie rozpoczyna się dnia 21.04.2021 r. o godz. 9.00, a kończy się dnia 24.04.2021 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 4. Organizator Rozdania zastrzega sobie możliwość przedłużenia Rozdania, gdy pula nagród Rozdania nie zostanie wykorzystana w terminie o którym mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

§2. Uczestnicy i zasady Rozdania

 1. Udział w Rozdaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Rozdaniu może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Rozdania poprzez zgłoszenie udziału w Rozdaniu;
 • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada konto w serwisie Instagram,
 • wykona Zadanie Rozdania.

3. Uczestnikiem Rozdania może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

4. Z udziału Rozdaniu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Rozdania na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

5. Warunkiem uczestnictwa w Rozdaniu jest umieszczenie pod postem informującym o rozpoczęciu Rozdania komentarza , w którym Uczestnik wyrazi chęć wzięcia udziału w Rozdaniu i zaprosi do udziału w Rozdaniu 3 (słownie: trzech) znajomych posiadających konto w serwisie Instagram (przykład @nick_instagram).

6. W Rozdaniu wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Rozdania w czasie trwania Rozdania

7. Uczestnik może wziąć udział w Rozdaniu wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Rozdaniu Uczestników, którzy:

 • nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 • działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 • naruszają regulamin serwisu Instagram.
 • użyli w komentarzu słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§3. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Rozdania Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Rozdania. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Rozdania, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Nagrodami w Rozdaniu jest 20 (słownie: dwadzieścia) zestawów 3 (słownie: trzech) okrągłych krosien malarskich wykonanych z płyty MDF, obitych zagruntowanym bawełnianym płótnem malarskim. Każdy zestaw składa się z okrągłych krosien o średnicy 30cm, 20cm i 12cm, po jednej sztuce z każdego rozmiaru.
 3. Po zakończeniu Rozdania, Komisja Rozdania sprawdzi poprawność wykonania zadania przez Uczestników. W losowaniu nagród wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy poprawnie wykonali zadanie.
 4. 25.04.2021r. (niedziela) odbędzie się wśród Uczestników, o których mowa w pkt. 3 losowanie nagród. Zostanie rozlosowanych 20 zestawów okrągłych krosien malarskich. 1 (słownie : jeden) zestaw dla 1 Uczestnika.
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 6. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 26.04.2021 r.
 7. Informacja o wygranej w Rozdaniu zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski, niezbędnego do wysłania paczki firmą kurierską, lub nadania w Paczkomacie.
 9. Wysyłka nagrody tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 10. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa drogą losowania wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 12. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 13. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 14. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 15. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 16. W Rozdaniu można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.
 17. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 18. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres siedziby firmy oraz na adres e-mail biuro@pphurogal.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Rozdania wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail biuro@pphurogal.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Rozdania przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Rozdanie maluj na okrągło” na adres e-mail biuro@pphurogal.pl lub adres korespondencyjny siedziby Organizatora związanej z przebiegiem Rozdania u w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Rozdania.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.04.2021 r.
 2. Rozdanie nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Rozdania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Rozdania z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Rozdania udostępniony jest w czasie trwania Rozdania za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: pphurogal.pl i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejsze Rozdanie nie jest w żaden sposób organizowane, sponsorowane, przeprowadzane ani popierane przez serwis Instagram ani z nim związany.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Rozdania jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Rozdania.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.